Projekt "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman."

Cel ogólny

Zwiększenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności barmañskie 40 uczniów, w tym 24 dziewcząt i 16 chłopców, ZSG w Łodzi w ciągu 2 lat.

Cele szczegółowe


Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do pełnoletnich 24 uczennic i 16 uczniów ZSG uczących się w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego. Ze względu na czas trwania projektu w rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie klas: III Technikum nr 4, I i II Technikum Uzupełniającego.
W związku z założeniem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i zdominowaniem zawodu barmana przez mężczyzn, przewidujemy udział w projekcie 24 dziewcząt (60% grupy docelowej). Z uwagi na praktyczny charakter większości zajęć grupa powinna maksymalnie liczyć 10 osób.
Przewiduje się udział chętnych uczniów wyróżniających się specyficznymi predyspozycjami zawodowymi z uwzględnieniem równości płci.

Etapy rekrutacji:

Zajęcia w ramach projektu:

Uczetnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleñ barmañskich trwających w sumie 140 godzin. Szkolenia podzielone są na moduły tematyczne. Wszyscy uczestnicy biorą udział we wszystkich modułach.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman”

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman” realizowany jest przez Miasto Łódź / Zespół Szkół Gastronomicznych.
 2. Projekt „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy UDA POKL.09.02.00-10-051/10.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 4. Projekt zakłada uczestnictwo 40 uczniów ZSG w szkoleniach obejmujących następujące cykle tematyczne:
  1. Przedsiębiorczy barman. Przepisy prawne regulujące sprzedaż alkoholu i prowadzenie działalności gospodarczej - 8 godzin;
  2. Ocena towaroznawcza napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Kultura spożywania napojów alkoholowych - 40 godzin;
  3. Podstawy miksologii i organizacja baru - 12 godzin;
  4. Charakterystyka i sporządzanie napojów mieszanych w stylu klasycznym - 52 godzin;
  5. Elementy stylu flair - 8 godzin;
  6. Język angielski zawodowy - 12 godzin.
 5. Regulamin określa:
  1. kryteria uczestnictwa w projekcie,
  2. procedury rekrutacji Uczestników,
  3. zasady organizacji poszczególnych działañ w ramach Projektu.
 6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.
 7. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


§ 2

Kryteria uczestnictwa w projekcie

W projekcie może uczestniczyć 40 (24dz/16ch) uczniów ZSG uczących się w zawodach: Kucharz, TOUG i T¯iGD.§ 3

Procedury rekrutacji

 1. Rekrutację prowadzić będzie komisja w składzie: koordynator projektu, asystent koordynatora, doradca zawodowy, nauczyciel.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona na podstawie złożonej ankiety rekrutacyjnej i rozmów kwalifikacyjnych. Oznacza to, iż osoby wyrażające chęć udziału w projekcie,
  będą wchodziły do niego po zatwierdzeniu przez komisję rekrutacyjną listy uczestników.
 3. Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeñ umieszczony na tablicy ogłoszeñ w szkole oraz szkolnej stronie internetowej.
 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. przeprowadzenie akcji promocyjnej
  2. złożenie ankiety rekrutacyjnej
  3. rozmowy kwalifikacyjne
  4. weryfikacja przyjętych zgłoszeñ według kryterium płci (60 % udziału dziewcząt)
  5. jeżeli liczba chętnych będzie przekraczać ilość przewidzianych miejsc w projekcie drugim etapem rekrutacji po kryterium płci, będzie sytuacja materialna
   i rodzinna oraz ocena z zachowania, średnia ocen semestralnych, frekwencja i opinia wychowawcy
  6. przeprowadzenie diagnozy sytuacji rodzinnej i materialnej (pierwszeñstwo mają uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich)
  7. poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
  8. złożenie oryginału:
  9. deklaracji uczestnictwa w projekcie
  10. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Zasady przyjmowania zgłoszeñ:
  1. Młodzież zgłasza ankietę rekrutacyjną do koordynatora lub asystenta koordynatora projektu w celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie.
  2. Koordynator lub asystent koordynatora projektu wpisuje wszystkich chętnych na listę.
 6. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie:
  1. Kwalifikację Uczestników prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie koordynator projektu, asystent koordynatora, doradca zawodowy, nauczyciel.
  2. Komisja dokonuje kwalifikacji przed rozpoczęciem zajęć z modułu A.
  3. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostaną poinformowane wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacji.
 7. Lista rezerwowa uczestników zostanie utworzona z osób wyłonionych podczas rekrutacji, które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do
  udziału w projekcie.
 8. Osoby z list rezerwowych mogą zostać włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.
 9. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie uczestników z listy rezerwowej podejmie Koordynator Projektu.
 10. Dana osoba może włączyć się do udziału w projekcie nie później niż po zakoñczeniu realizacji modułu A.


§ 4

Zasady uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  1. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  2. potwierdzania uczestnictwa zostaje zapisane w dzienniku zajęć
  3. wypełniania ankiet oraz testów prób pracy, ewaluacyjnych i monitoringowych.
 2. Aby otrzymać certyfikat ukoñczenia szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem.
 3. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie
  przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego.
 4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuacje
  uczestnictwa w projekcie. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem uzupełnienia
  brakujących zajęć w innym terminie z inną grupą uczestników lub do samodzielnego opanowania przez uczestnika materiału będącego przedmiotem
  zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku przekroczenia dozwolonego
  limitu nieobecności i nie uzyskania od Koordynatora Projektu zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie.


§ 5

Obowiązki realizatora

 1. Do szczegółowych obowiązków Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:
  1. zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia Szkolenia,
  2. zapewnienie materiałów szkoleniowych,
  3. przygotowanie i wykonanie pakietów edukacyjnych,
  4. zapewnienie pomieszczeñ w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia,
  5. zapewnienie uczestnikom szkolenia surowców do wykonania potraw na zajęciach praktycznych,
  6. wydanie uczestnikom projektu, którzy ukoñczyli go, stosownych certyfikatów.


§ 6

Zasady monitoringu uczestników szkoleñ

 1. Uczestnik szkoleñ w ramach projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do wypełnienia kwestionariusza PEFS.
 2. Uczestnik szkoleñ w ramach projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 3. W przypadku skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników projektu jest on zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich
  świadczeñ otrzymanych przez nich w ramach projektu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników.
 4. Wysokość opłaty zostaje ustalona indywidualnie w odniesieniu do każdego Uczestnika projektu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących
  udziału Uczestnika projektu w projekcie.


§ 7

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie

 1. Rezygnacja tożsama z przerwaniem udziału w szkoleniu jest możliwa tylko w przypadku zdarzeñ losowych i choroby.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć projektu w trakcie ich trwania Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego
  przyczyn rezygnacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika projektu
  niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego
  regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w § 6 ust. 4.


§ 8

Postanowienia koñcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2012 r.
 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, który jest odczytywany na każdym spotkaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty dotyczące obsługi projektu

koordynator.doc
ksiegowa.doc
asystent_koordynatora.doc